Aviz

IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante

de felcer-laborant în cadrul CS Ștefan Vodă.

Scopul general al funcției :

Metodologia de efectuare veridică și deplină a investigațiilor de laborator.

Atribuțiile de bază :

Îndeplinește lucrul, conform planului, aprobat de medicul de laborator; recepționează,înregistrează analizele prezintate în laborator; pregătirea probelor pentru analize la aparate; evidența strictă a calității reactivelor folosite la analizele de laborator; exploatarea aparatelor, echipamentelor de laborator conform destinației și tehnicii securității și sănătății în muncă; evidența documentației medicale; respectarea eticii și deontologiei medicale; alte atribuții conform fișei postului.

Condițiile de participare la concurs:

Deținerea cetățăniei Republicii Moldova; posedarea limbii romîne scrisă și vorbită; studii necesare prevăzute pentru funcția respectivă și abilități profesionale conform fișei postului; să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu are antecedente penale.

Cerințe specifice :

Cunoștințe:

Cunoașterea actelor legislative, normative și de directivă, vizînd acordarea serviciilor medicale a populației.

Calități personale:

Inteligență de nivel superior; echilibru emoțional, rezistența la stres; trăsături pozitive de caracter: exigența, consecvența în acțiune,comportament adecvat (limbaj,vestimentație, reguli de politețe), încredere în sine,dorința de a se informa, spirit de echipă, amabilitate.

Candidații prezință Comisiei de concurs dosarul cu următoarele acte :

a) Cerere de înscriere la concurs.

b) Curriculum vitae .

c) Copia actelor de studii, a certificatelor de absolvire a cursurilor de specializare și perfecționare și a certificatului de categorie .

d) Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale .

e) Certificatul medical .

f) Copia buletinului de identitate.

g) Copia actului de căsătorie.

Dosarul cu actele pentru participarea la concurs se vor depune pînă pe data de 22 septembrie 2021, ora 17.ºº la secretarul comisiei de concurs D-na A. Chencheci din cadrul IMSP CS Ștefan Vodă, biroul nr.35.

Cu informații suplimentare privind condițiile de desfășurare a concursului puteți să vă adresați la secretarul comisiei de concurs D-na A. Chencheci.

Telefon de contact: 067107139.

LISTA medicilor 2021.pdf

Instituţia Medico Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ştefan Vodă

anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii vacante, conform tabelului

Denumirea funcției pentru concurs Nr. de unități vacante

Medic pediatru /CS Ștefan Vodă 1

Medic imagist radiolog / CS Ștefan Vodă 1

Medic de familie/OMF Brezoaia,OS Semionovca 1

Medic de familie/OMF Popeasca 1

Medic de familie/OMF Ermoclia 2

Medic ginecolog 1

Cerințe: cetățean al Republicii Moldova sau are permis de lucru în R. Moldova; posedarea limbii de stat; studii medicale superioare; fără antecedente penale; apt de muncă din punct de vedere medical.

Actele necesare pentru participare la concurs: copia buletinul de identitate, copia diplomei de studii și a certificatelor de absolvire a cursurilor de formare profesională, copia carnetului de muncă, cazier juridic sau declaraţie că nu are antecedente penale, 2 referinţe de la locurile precedent de lucru, CV, cunoaşterea calculatorului.

Copiile se prezintă împreună cu originalul pînă la data de 30.09.2021 pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Testemiţanu 2, anticamera.

Informaţii la telefonul: 0242 22476; 0242 93085

Poșta electronică: cmfstefanvoda@ms.md

Pagina web: www.csstefanvoda.md