E bine să trăiești , să ai de toate ,

Să nu duci lipsă de nimic, nicicînd ,

Dar dacă Omul n-are sănătate

E dificilă viața pe pămînt .

Ludmila Juc,

Medic de familie Ștefan Vodă

Medicina de familie este cea mai veche specialitate în domeniul medicinei. Ea a fost implementată încă pe vremea marilor împărați, cînd fiecare familie domnească își avea medicul său. Anul 1969 se consideră anul recunoașterii oficiale a medicinei de familie. Încă cu 200 ani în urmă scriitorul francez Antuan de Saint-Exupery scria „ Sînt sigur în progresul medicinei, discipolii noştrii vor ajunge acele timpuri, cînd tehnica medicală într-o clipă va stabili diagnosticul, iar orice boală, cît de complicată, va putea fi tratată doar cu o pastilă. Dar eu, totuna mă Voi adresa după asistenţă medicală la bătrînul meu Medic de Familie”. Scriitorul francez nu a dat greș. Rolul medicului de familie este în continuă ascensiune și în prezent, el fiind persoana de prim contact cu pacientul.

Instituția Medico Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ştefan Vodă este succesorul IMSP Centrul Medicilor de Familie Ștefan Vodă, istoria dezvoltării acestor instituții este greu de separat. Instituția Medico Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ștefan Vodă a fost instituit prin Decizia Consiliului Raional Ştefan Vodă nr 1/4 din 24 ianuarie 2013 „Cu privire la reorganizarea Centrului Medicilor de Familie Ştefan Vodă”. Primul director al instituției D.Haret Mariana, master în sănătate publică .

În componenţa IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă sunt incluse 20 Instituții Medicale Primare în 20 localităţi, inclusiv Secţia asistenţă medicală de familie Ştefan Vodă (SAMF), 13 Oficii ale Medicului de Familie, 6 Oficii de Sănătate cu o populație de 42952 persoane .

În Republica Moldova Asistența medicală primară ca serviciu separat în cadrul sistemului de ocrotire a sănătății raional, este oficializat în a. 1999. Istoria derulării activității instituției este scurtă în timp, dar plină de evenimente. Avînd la baza asistenței medicale primare doar cunoștințe teoretice, crearea condițiilor pentru activitatea noii specialități a solicitat eforturi colosale din partea administrației, colectivului de lucrători medicali – medicii de familie doar urmau a fi formați. La crearea medicinei primare am primit ,,în dar,, clădiri deteriorate fără elementare condiții de activitate – frecvent fără lumină, cu o sobă între 2 birouri, apa se aducea de la fîntînile comune, echipament insuficient, depășit.

Dar, vorba poietului : ,, Orice ai face, fă-o din tot sufletul şi din toată inima.,,

Greutăţile ne maturizau, ne dădeau putere...

Sarcina de bază la etapa iniţială a fost formarea profesională a angajaţilor în medicina de familie.

Primii paşi spre fortificarea bazei tehnico - materiale au fost efectuaţi în direcţia asigurării condiţiilor optime de lucru – construcţia cazangeriilor (gazificarea), reparaţii capitale, procurări de utilaj medical.

Inițial medicina primară acorda următoarele servicii – consultaţia medicului de familie, serviciile Cabinetulului de planificare a familiei, manopere parenterale, imunizarea populaţiei, servicii de laborator în Ștefan Vodă .

Implementarea Asigurărilor Medicale a fost un pas decisiv pentru dezvoltarea medicinei, pentru obținerea altor nivele ale calității și accesibilității la servicii medicale. Bugetul AMP creștea în fiecare an, ceia ce a permis instituției să-și dezvolte baza tehnico materială. Un aport deosebit la asigurarea cu echipament medical a fost obținerea Proiectelor prin intermediul Fondul Investiţii în Sănătate, care au contribuit la crearea laboratorului performant, obținerea dispozitivului ultrasonografic, echipamentului pentru toate Centrele de Sănătate.

Pe parcurs, Centrul Medicilor de Familie şi-a diversificat spectrul de servicii - a început activitatea cabinetul radiologic. În anul 2001, în baza Hotărîrii de Guvern cu privire la crearea reţelei farmaceutice de stat, a deruloat organizarea farmaciilor de stat cu filiale farmaceutice prin localităţi. În prezent reţeaua farmaceutică de stat cuprinde 13 instituţii medicale primare. Accesul la servicii de laborator a sporit prin deschiderea laboratoarelor rurale.

Prin ordinul MS /CNAM nr. 549/291A din 29.12.2006 şi-au început activitatea staţionarele de zi. În prezent activează 7 staţionare de zi, în toate instituţiile medicale primare unde lucrează permanent medici de familie. Aceasta a permis extinderea spectrului de servicii – asigurarea tratamentului parenteral în perfuzie pacienţilor cu maladii cronice.

Din a. 2010 și-a reluat activitatea serviciul ultrasonografic .Grație aportului financiar din partea Consiliului Raional în a. 2014 a fost procurat dispozitiv ultrasonografic performant. Pentru instituție e foarte importantă conlucrarea cu APL, Consiliul Raional, personal cu Președintele raionului D.V.Buzu, care poartă grijă permanentă stării de lucru în ocrotirea sănătății.

IMSP Centrul Medicilor de Familie Ștefan Vodă s-a înregistrat printre primele instituții din R.Moldova, care au susținut acreditarea. Grație muncii neobosite a angajaților la pregătirea procedurii de acreditare, Consiliul Național de Evaluare și Acreditare a menționat rezultatele acreditării ca foarte bune, plasînd instituția printre primele 3 instituții din republică cu cea mai reușită acreditare. Instituția a fost cu succes reacreditată în aa. 2008 și 2013.

Azi instituţiile de medicină primară şi-au schimbat aspectul, posibilităţile. De la an la an se măreşte volumul de servicii gratuite acordate persoanelor asigurate, cresc posibilităţile de diagnostic şi tratament gratuit prin intermediul medicamentelor compensate . Azi omul de la sat poate să-şi hotărască mult mai multe probleme de sănătate în instituția medicală din localitate .

În prezent baza tehnico-materială a instituţiiloreste relativ satisfăcătoare . Din 20 edificii componente ale Centrului de Sănătate Ştefan Vodă, 14 sînt în gestiunea instituţiei (70% ). În perioada a.2005-2013 au fost reparate capital practic toate instituţiile medicale rurale . Prin intermediul Fondului de Investiții în Sănătate au fost reparate Oficiile Medicului de Familie Volintiri, Ermoclia.

În a. 2014 a fost dat în exploatare Oficiul Medicului de Familie Ciobruciu , construit prin intermediul Băncii Mondiale de comun cu Ministerul Sănătății .Dispun de sisteme autonome de încălzire toate instituțiile medicale primare, inclusiv se încălzesc cu gaze naturale 17 instituţii (85%). 3 Oficii de Sănătate se încălzesc cu convectore electrice. Sînt asigurate cu apă centralizat 19 instituții din 20. Sînt telefonizate toate instituțiile medicale primare .

La etapa actuală reparațiile instituțiilor medicale poartă un caracter de modernizare.

Sistemul informaţional al Centrului de Sănătate are o capacitate de 44 calculatoare, inclusiv sînt conectate la sistemul informaţional registratura, instituţiile rurale cu o populaţie mai mare de 1000 populaţie - 13 instituții, serviciul contabilitate, secţia asistenţă cu medicamente, serviciul juridic şi serviciul de personal, cabinetul de sănătate a reproducerii, administraţia , etc .

Medicii de familie au acces permanent la Internet. La etapa actuală elaborarea şi punerea în funcţiune a unui Sistem informaţional unic pentru serviciul de medicină primară este un imperativ al timpului - acesta ar înlocui multitudinea de registre şi rapoarte necesar a fi complectate din contul timpului necesar a fi acordat pacientului, pentru comunicare, promovare a modului sănătos de viaţă.

Prezenţa transportului de serviciu este o necesitate vitală. Instituţia dispune de 10 unităţi de transport, inclusiv 7 în stare bună; în 3 instituții medicale primare transportul sanitar este depăşit cu uzura de 100% şi mai mult.

Medicina de familie trebuie să o simţi, să o trăieşti, să o iubeşti, să te bucuri pentru fiecare succes al ei, să-i socoţi problemele ca pe ale tale personale.

Sănătatea este ceia mai scumpă avuție... În centrul atenției permanent este plasat OMUL – sănătos, bolnav, el se adresează în primul rînd la medicul său de familie, la lucrătorul medical din localitate. Este foarte important ca pacientul să-și hotărască problemele de sănătate preponderent în satul natal , să sporească gradul de credibilitate în serviciile acordate la nivelul medicinei primare.

Bogăția instituției noastre sunt medicii, asistenții medicali, toți angajații.

Obiectivele de bază în activitatea IMSP sunt acordarea serviciilor calitative , accesibile echitabil pentru populația urbană și rurală. La realizarea acestui obiectiv un aport important îl are Dna T. Nicolenco, șef adjunct în probleme medicale, o persoană exigentă, competentă .

Mai mult de 37 ani activează în satul natal medicul de familie Dna Valentina Șevcenco. O cunosc cu toții – de la mic la mare. Copiii tratați la vremea tinereței ei , acuma se adresează cu nepoții. De-i ger , de plouă pleacă la domiciliul pacientului fără ezitare. Spera că la pensionare îi va fi mai simplu să lucreze, dar nu s-a primit – localitatea vecină, rămînînd fără medic, Dumneaei a preluat-o la deservire. Acum îndeplinește lucru pentru 2.5 norme ale unui medic de familie .

De aproape 30 ani activează la acelaș loc de muncă D. Nadejda Balanețchi , om cu suflet mare, Dumniaei îmbină toți acești ani specialitatea de medic de familie cu cea de pediatru,este apreciată de părinți, iubită de copii, stimată de toată comunitatea .

Problema de bază a instituției este insuficiența acută de cadre . Deaceia practic toți medicii de familie deservesc mai multe sectoare . Medicii de familie de la Secția asistență medicală de familie Ștefan Vodă în toți acești ani fac naveta o zi în săptămînă pentru a deservi populația din localitățile rurale. Pentru medicii Juc Ludmila și Stețenco Mariana cea mai dificilă zi este marți, atunci cînd la Oficiul medicului de familie din localitatea Feștelița îi așteaptă cîte 100 pacienți.

...Obosite, dar cu zîmbetul pe buze se întorc mulțumite că și-au făcut datoria cu cinste și în această zi, așa cum o fac permanent.

Din pleada celor mai tineri specialiști, cu respect pentru oameni și permanentă grijă de starea sănătății consătenilor, D. Godina Rodica activează în unul din cele mai îndepărtate localități ale raionului. Mulțumită de atitudinea și profesinalismul Doamnei doctor, populația din Copceac rar se adresează după asistență medicală la alt nivel .

Cu regret, numărul medicilor scade fără a fi complectat cu cadre tinere. Medici pensionari activează D. Varvara Bîrzoi , D. Eudochia Cebotarenco, D. Lidia Cambur, D.Mușat Eugenia. Aproape rotungesc vîrsta pensionară doctorii D. Climov Tatiana, D.Colța Vladimir, D.Niculiță Ion.

Din a doua generație fac parte medicii: Tataiana Nicolenco , Ohrimovschi Natalia, Cucerenco Victoria, Ploșniță Aliona, Perebinos Boris, Țugulschii Boris, Zubco Sergiu .

Secția specialiști este complectată cu D. Ana Sirotenco , D.Vladimir Belibov, D. Ivana Filimonov, D. Mariana Haret .

Cel mai tînăr specialist al instituției, D Svetlana Peșterău, stagiu de muncă 14 ani.

Activînd alături medicul frecvent se complectează cu asistenta medicală . În toţi aceşti ani în fruntea colectivului de nurse stă D. Olga Tiosa, un maresufletist şi bun profesionist. În 33 ani de activitate, inclusiv 10 ca asistentă şefă, a instruit multe asistente medicale, învăţîndu-le, că nimic mai preţios ca omenia şi compasiunea faţă de oameni nu e. Cu această deviză în viaţa medicală faci minuni.

Ca nurse cu bogată practică de muncă le-aş numi pe doamnele: Tatiana Cacean, Svetlana Ceban, Eugenia Pînzari, Anastasia Ceban , Tatiana Ciornaia, Cludia Balan, Tamara Teajco și multe altele .

Se spune că viaţa lucrătorului medical este un permanent act de eroizm , păşind mereu la frontiera sănătate-viaţă-moarte; este o viaţă grea, neliniştită, dar plină de emoţii pozitive.